Chemische reacties

Kenmerken van een reactie

Je leert:
- wat een chemische reactie is;
- welke kenmerken een chemische reactie heeft;
- welke factoren invloed hebben op de reactiesnelheid.

In de staalindustrie wordt uit ijzererts in grote hoogovens bij temperaturen van wel 2000 graden Celsius vloeibaar ijzer gemaakt. Het maken van ijzer is een voorbeeld van een chemische reactie.

Wat is een chemische reactie?

Een chemische reactie herken je aan het veranderen van stofeigenschappen. Tijdens een chemische reactie verdwijnen beginstoffen en ontstaan reactieproducten.

De kenmerken van een chemische reactie

Energie-effect

Bij elke chemische reactie treedt een energie-effect op. Bij een exotherme reactie komt energie vrij. En bij een endotherme reactie is er energie nodig. Of er een energie-effect optreedt, kan je ook zien aan een diagram, waarin de hoeveelheid energie is uitgezet tegen het verloop van de energie. Dit noemen we ook wel een energiediagram.

De wet van behoud van massa

Bij een chemische reactie is de totale massa van de beginstoffen gelijk aan de totale massa van de reactieproducten. Met andere woorden, we kunnen in de scheikunde geen massa laten verdwijnen of laten ontstaan.

Een zekere Fransman, Antoine Lavoisier, heeft onderzoek gedaan of we in de scheikunde massa's konden laten verdwijnen, maar kwam tot de conclusie dat dit niet kon.

In het dagelijks leven, als we een scheikundig proefje doen, lijkt het wel alsof we massa kunnen laten verdwijnen. Vooral als we de proefjes zouden uitvoeren op een weegschaal. Maar dit heeft te maken met het feit dat we niet in een gesloten systeem de proefjes uitvoeren. Dat wil zeggen dat we sommige kwijt kunnen raken aan onze omgeving tijdens het uitvoeren van een practicum. Dit gebeurd vooral als er bij een proefje gassen ontstaan die we niet opvangen. Die gassen raken we dan 'kwijt' aan de omgeving.

Reactietemperatuur

Een chemische reactie verloopt pas als de temperatuur gelijk is aan, of hoger is dan de reactietemperatuur.

Reactiesnelheid

De snelheid waarmee een reactie verloopt is afhankelijk van een aantal factoren: het soort stof, de verdelingsgraad van de beginstof(fen), de concentratie(s) van de beginstof(fen), de temperatuur van het reactiemengsel en de aanwezigheid van een katalysator.

Reactievergelijkingen

Je leert:
- wat het verschil tussen een reactieschema en een reactievergelijking is;
- een kloppende reactievergelijking opstellen.

Bij een chemische reactie moeten de soort en het aantal atomen van de beginstoffen links van de pijl gelijk zijn aan die van de reactieproducten rechts van de pijl.

Een reactieschema en reactievergelijking

...

Reactievergelijking opstellen en kloppend maken

...

Rekenen aan reacties

Je leert:
- dat stoffen in een vaste massaverhouding met elkaar reageren;
- berekeningen aan reacties uitvoeren.

Bij de productie van geneesmiddelen is het van belang dat je met zo min mogelijk kosten en afvalstoffen een goed product maakt. Je moet dus onderzoek doen om te weten hoeveel beginstoffen je nodig hebt en hoeveel reactieproduct(en) je dan krijgt.

Massaverhouding

...

Berekeningen uitvoeren

...

Powered by